2017 ICSA election results

Date: 
Thursday, August 11, 2016

 

2017 President-elect: Aiyi Liu

 

2017 Biometrics section Chair: Annie Qu

2017 Board of directors (5 elected):

Jie Chen

Jianhua Hu

Bo Huang

Chiung-Yu Huang

Sijian Wang

News Type: