ICSA Awards Recipients

Pao-Lu Hsu award

(Please click here to see the details)

Year                            Name

2016 (Second)            Jun Liu
2013 (First)                 Jianqing Fan, Xiao-Li Meng, Bin Yu 

Distinguished Achievement Award

(Please click here to see the details)

Year      Name

2017    Runze Li

2016    Jiahua Chen

2015    Xuming He, Danyu Lin
2014    Christy Chuang-Stein, Kai-Tai Fang
2013    Bin Yu, Robert O'Neill
2012    Howell Tong, Jun Liu
2011    Kung-Yee Liang, Ruey S. Tsay
2010    Ching-Shui Cheng, Ker-Chau Li
2009    George C. Tiao, Wing Hung Wong
2008    Jianqing Fan, Peter Hall
2007    Zhiliang Ying
2005    Lai, Tze Leung
2004        
2003    Xiao-Li Meng
2002    
2001    
2000    
1998    
1997    Jeff Wu
1996    L.J. Wei, Shein-Chung Chow
1995    
1994    Yuan S. Chow

Outstanding Service Award

(Please click here to see the details)

Year      Name

2017    Zhezhen Jin, Mei-Cheng Wang, Xin He

2016    Jeng-Min Chiou, Ying Lu, Linda Yau

2015    Naisyn Wang, Qiwei Yao
2014    Jun Yan
2013    Lynn Kuo, Yusong Chen
2012    Jing-Shiang Hwang
2011    Ming-Hui Chen, Xihong Lin
2010    Jane-Ling Wang
2009    Wai Keung Li, Jun Shao
2008    Hwai-Chung Ho, Shu-Yen Ho, Xiao-Li Meng
2007    Ivan Chan, Greg Wei
2005    H.M. James Hung
2004    Don Ylvisaker Sue, Jane Wang
2003    William.W-S Wei
2002    Chao Agnes Hsiung, K-C. Li, Yi-Ching Yao
2001    I.K. Hwang, Naitee Ting
2000    Tar Timothy Chen, Ching-Shui Cheng
1998    W. Duan, C.C. Chao, S.Y. Feng
1997    Nancy Lo, H.J. Chen
1996    Gordon Lan, Yi Tsong
1995    Jiann-Ping Hsu, Chiao Yeh
1994    
1993    Min-Der Chao, Jack C. Lee, S.S. Li
1992    Grace Yang, Jia-Yeong Tsay, Smiley W. Cheng
           

President’s Citation

(Please click here to see the details)

Year     Name

2017    Don YLvisaker

2016    Tzu-Cheg Kao

2015    Fang Yu, Ouhong Wang
2014    Shuyen Ho, Xiaotong Shen
2013    Ruth Whitworth, Simon Gao, Lili Yu
2012    Karl E. Peace
2011    Kuang-Kuo Gordon Lan
2010    Weiying Yuan
2009    N/A
2008    N/A
2007    Don Sun
2005    
2004    
2003    Kathy Chi-Burris, Nancy. Lo, Gang Li
2002        
2001    
2000    
1998    
1997    W.C. Hwang, Zhiliang Ying
1996    K.Y. Liang, H.J. Chen, Fanny Ki, Christina Shaw, Eric Chi

Receive Date: 
Tuesday, August 2, 2016