ICSA Awards Recipients

Pao-Lu Hsu award

(Please click here to see the details)

Year                            Name

2016 (Second)            Jun Liu
2013 (First)                 Jianqing Fan, Xiao-Li Meng, Bin Yu 

Distinguished Achievement Award

(Please click here to see the details)

Year      Name

2015    Xuming He, Danyu Lin
2014    Christy Chuang-Stein, Kai-Tai Fang
2013    Bin Yu, Robert O'Neill
2012    Howell Tong, Jun Liu
2011    Kung-Yee Liang, Ruey S. Tsay
2010    Ching-Shui Cheng, Ker-Chau Li
2009    George C. Tiao, Wing Hung Wong
2008    Jianqing Fan, Peter Hall
2007    Zhiliang Ying
2005    Lai, Tze Leung
2004        
2003    Xiao-Li Meng
2002    
2001    
2000    
1998    
1997    Jeff Wu
1996    L.J. Wei, Shein-Chung Chow
1995    
1994    Yuan S. Chow

Outstanding Service Award

(Please click here to see the details)

Year      Name

2015    Naisyn Wang, Qiwei Yao
2014    Jun Yan
2013    Lynn Kuo, Yusong Chen
2012    Jing-Shiang Hwang
2011    Ming-Hui Chen, Xihong Lin
2010    Jane-Ling Wang
2009    Wai Keung Li, Jun Shao
2008    Hwai-Chung Ho, Shu-Yen Ho, Xiao-Li Meng
2007    Ivan Chan, Greg Wei
2005    H.M. James Hung
2004    Don Ylvisaker Sue, Jane Wang
2003    William.W-S Wei
2002    Chao Agnes Hsiung, K-C. Li, Yi-Ching Yao
2001    I.K. Hwang, Naitee Ting
2000    Tar Timothy Chen, Ching-Shui Cheng
1998    W. Duan, C.C. Chao, S.Y. Feng
1997    Nancy Lo, H.J. Chen
1996    Gordon Lan, Yi Tsong
1995    Jiann-Ping Hsu, Chiao Yeh
1994    
1993    Min-Der Chao, Jack C. Lee, S.S. Li
1992    Grace Yang, Jia-Yeong Tsay, Smiley W. Cheng
           

President’s Citation

(Please click here to see the details)

Year     Name

2015    Fang Yu, Ouhong Wang
2014    Shuyen Ho, Xiaotong Shen
2013    Ruth Whitworth, Simon Gao, Lili Yu
2012    Karl E. Peace
2011    Kuang-Kuo Gordon Lan
2010    Weiying Yuan
2009    N/A
2008    N/A
2007    Don Sun
2005    
2004    
2003    Kathy Chi-Burris, Nancy. Lo, Gang Li
2002        
2001    
2000    
1998    
1997    W.C. Hwang, Zhiliang Ying
1996    K.Y. Liang, H.J. Chen, Fanny Ki, Christina Shaw, Eric Chi

Receive Date: 
Tuesday, August 2, 2016